Hvornår kan en afskedigelse efter 120-dagesreglen, der udløser forkortet opsigelsesvarsel, siges at være ”i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage”? Det spørgsmål har været forbi både by- og landsret og Højesteret. Og i december slog Højesteret fast, at en opsigelse efter 120-dagesreglen skal ske inden for 10 kalenderdage fra det tidspunkt, hvor en medarbejder runder 120 sygefraværsdage med løn.

Den såkaldte 120-dagesregel findes i funktionærloven og figurerer i mange funktionærers ansættelseskontrakt. Med den kan arbejdsgiver afskedige en medarbejder med én måneds varsel, hvis den ansatte har fået løn under sygdom i sammenlagt 120 dage hen over en periode på 12 måneder. Modsat en normal afskedigelse, hvor medarbejderen skal opsiges med sit individuelle varsel efter funktionærloven.

Den aktuelle sag begyndte, da et medlem henvendte sig til HK, fordi hun var blevet afskediget med henvisning til 120-dagesreglen.

Medlemmet havde hen over en periode været sygemeldt flere gange og havde rundet 120,17 sygedage med løn inden for 12 måneder, uden at arbejdsgiveren havde reageret. Medlemmet var tilbage på fuld tid, men i forbindelse med en ny sygemelding halvanden måned senere, blev hun opsagt med henvisning til 120-dagesreglen.

Medlemmet kontaktede HK Privat, og efter 5 år og 3 retsinstanser slog Højesteret altså fast, at fyringen ikke var i orden. Højesteret kom frem til, at en opsigelse efter 120-dagesreglen skal ske inden for 10 kalenderdage fra tidspunktet, hvor en medarbejder runder 120 sygefraværsdage med løn.

I HK er advokat Michael Møllegaard Jessen, som har ført sagen i Højesteret for HK's medlem, svært tilfreds:

- Sagen drejer sig om langtidssyge, der er blevet raske og er kommet tilbage på arbejde. Mennesker, som har været i knæ fx med cancer eller stress, men som har rejst sig igen. Og som så fx bliver forkølede og bliver opsagt af den grund, siger Michael Møllegaard Jessen.

- Det er virkelig stort, at vi har fået en principiel dom i 120-dagesreglen, så folk ikke længere skal gå og være nervøse for at blive fyret med forkortet opsigelsesvarsel, længe efter de er blevet raskmeldte og er godt tilbage på job, tilføjer advokaten.

Kim Jung Olsen, formand for HK Privat, supplerer:

- Med dommen er det lykkedes at bevare en vis beskyttelse af ansatte, der bliver ramt af sygdom. Det er en klar og vigtig sejr for de mange tusinde lønmodtagere, der er omfattet af 120-dagesreglen i deres kontrakt, siger Kim Jung Olsen.

- 120-dagesreglen er lavet som en undtagelse, der giver en virksomhed mulighed for at afskedige ansatte, der har været syge i hele perioden og stadig er syge. Den kan ikke bare fortolkes bredt af arbejdsgiverne, som det lige passer dem. Det er vigtigt, at vi har fået slået det fast. For det har stor betydning for rigtig mange lønmodtagere - både økonomisk, og når det gælder tryghed i ansættelsen, uddyber HK Privats formand.

Hold øje med sygedagene

Har du kolleger, som har indføjet 120-dagesreglen i deres ansættelseskontrakt, så hold et vågent øje med deres sygedage, hvis de har længerevarende sygdom eller ofte er syge.
Som højesteretsdommen siger, skal en afskedigelse efter 120-dagesreglen ske umiddelbart i forlængelse af, at tidspunktet for de 120 sygedage er nået. Eller mere præcist: inden for 10 kalenderdage.

Vær også opmærksom på, at de 120 sygedage skal ligge inden for en periode på 12 måneder, og at det kun er sygedage, hvor der er udbetalt løn, som kan tælles med.

Paragraffen i sagen:

Funktionærlovens paragraf 5, stk. 2:
"Det kan dog ved skriftlig kontrakt i det enkelte tjenesteforhold bestemmes, at funktionæren kan opsiges med 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang, når funktionæren inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage. Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og medens funktionæren endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at funktionæren er vendt tilbage til arbejdet, efter at opsigelse er sket."