HK.dk logo

Sådan behandler HK dine personoplysninger

Det er vigtigt for HK, at medlemmer, tidligere medlemmer og andre, som har givet HK personoplysninger, kan være trygge ved, at HK behandler disse oplysninger på en gennemsigtig og sikker måde.

Herunder har vi beskrevet, hvordan HK behandler dine personoplysninger og hvilke rettigheder, du har i forhold til disse oplysninger.

Du er altid velkommen til at kontakte HK med spørgsmål.

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

HK er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

HK

CVR.nr.
31429528, 53250017, 70435519, 31484219, 36390328,
39072416, 31331919, 54326211, 54721617, 55373612

Weidekampsgade 8
Postboks 470
0900 København C
E-mail: hk@hk.dk
Du kan også kontakte os med spørgsmål via:
www.hk.dk/kontakt
(den dataansvarlige)

 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til, hvordan HK behandler dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte HK’s databeskyttelsesrådgiver.

Det kan du gøre således:

 • På e-mail: anton.gramstrup.larsen@hk.dk
 • På telefon: 3330 4916
 • Ved brev: HK/Danmark, Weidekampsgade 8, 2300 København S, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

 

3. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger om dig som led i vores aktiviteter som fagforening, f.eks. i forbindelse med vores rådgivning og hjælp til dig som medlem. Vi behandler også personoplysninger i forbindelse med statistiske analyser og til forskning.

Det sker f.eks. - men ikke nødvendigvis kun - når du deltager i

 • Kurser, konferencer, kongresser eller lignende arrangementer
 • Karrieresamtaler, uddannelsesrådgivning, personlige udviklingsforløb og kompetenceudviklingsprojekter
 • Trivselssamtaler og arbejdsskadesager
 • Kampagner og organiseringsprojekter
 • Faglige netværksinitiativer
 • Medlemsundersøgelser

 

Vi behandler også personoplysninger i forbindelse med organisering, når vi indgår, fornyer og håndhæver overenskomster.

 

Retsgrundlaget for at behandle oplysningerne er typisk:

 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra d (fagforeningshjemmel)

 

Herudover kan hjemlen til at behandle personoplysninger være:

 • Forordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af en kontrakt)
 • Forordningens artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse)
 • Forordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse)
 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra a (samtykke)
 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra b (arbejdsretlige forpligtelser)
 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra e (offentliggjorte oplysninger)
 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra f (retskrav)
 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra g (væsentlige samfundsmæssige interesser)
 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra j (statistiske og videnskabelige formål)
 • Forordningens artikel 10 (straffedomme)
 • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 (straffedomme)
 • Databeskyttelseslovens § 10 (statistiske og videnskabelige formål)
 • Databeskyttelseslovens § 11 (personnummer)
 • Databeskyttelseslovens § 12 (oplysninger i ansættelsesforhold)

 

4. Kategorier af personoplysninger

Som led i dit nuværende eller tidligere medlemskab af HK behandler vi oplysninger om dig. Det, at man er medlem af en fagforening, er en såkaldt følsom personoplysning i databeskyttelseslovgivningens forstand (artikel 9). Det betyder, at de fleste af de oplysninger, som HK behandler om dig, er følsomme, fordi det kan udledes af vores behandling, at du er medlem af HK.

Vi behandler disse personoplysninger om dig:

 • Medlemskab af HK
 • Personnummer
 • Stamdata, herunder dit navn og din stillingsbetegnelse, privatadresse, private telefonnumre, e-mailadresse, kontonummer samt lønoplysninger og statistik
 • Dine uddannelsesforhold
 • Dine ansættelsessteder
 • Hvornår du har været i telefonisk eller elektronisk kontakt med HK
 • Hvilke elektroniske nyhedsbreve, du har modtaget
 • Hvilke elektroniske breve, du har modtaget fra HK, samt hvilke breve, du har læst
 • Hvilke forsikringer, du har tegnet via HK
 • Oplysninger om dine pensionsforhold
 • Hvilke HK-kurser og -arrangementer, du har været tilmeldt, frameldt og deltaget i
 • Medlemsundersøgelser
 • Oplysninger om kost (f.eks. om man er allergisk over for nogle fødevarer i forhold til forplejning)
 • Eventuelle tillidshverv samt valgdato (TR, AMR, A/S-bestyrelsesmedlem, afdelings-, sektor- og/eller klubbestyrelsesmedlem, kongresdelegeret m.v.)
 • Oplysninger om test (hvis du har deltaget i et kursus eller udviklingsforløb, hvori en sådan test blev anvendt)
 • Dit CV (hvis du er tilmeldt HK JobBørs eller har deltaget i en personlig karriererådgivningssamtale)

 

I særlige tilfælde behandler vi yderligere oplysninger om dig. Det kan f.eks. være i forbindelse med, at du har fået faglig eller juridisk hjælp af HK:

 • Oplysninger om helbredsmæssige forhold (f.eks. i faglige sager, hvor det har relevans, hvis du er handicappet, er i støttet beskæftigelse, eller hvor sygdom har betydning for dit ansættelsesforhold eller din ret til andre ydelser)
 • Oplysninger om sociale forhold
 • Oplysninger om politiske, religiøse, race eller etniske og seksuelle forhold
 • Oplysninger om strafbare forhold

 

Ovenstående oplysninger indgår som hovedregel kun i enkelte ansættelsesretlige sager.

 

5. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere, når det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for dig:

 • Offentlige myndigheder
 • Læger
 • Tillidsvalgte
 • LO og andre fagforbund
 • A-kassen
 • Bank- forsikrings- og pensionsselskaber
 • Hoteller og konferencesteder
 • Uddannelsesinstitutioner og eksterne undervisere
 • Domstole og domstolslignende organer
 • Arbejdsgivere og arbejdsgiverorganisationer
 • Rådgivere, f.eks. advokat, revisor, konsulentvirksomheder eller lignende, hvis det er nødvendigt for at hjælpe dig
 • Databehandlere. Listen over HK´s databehandlere findes på Mit HK. Du kan klikke på dette link for at se listen.

 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

 

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi behandler normalt kun oplysninger om dig, som vi har modtaget fra dig og eventuelt fra dine pårørende. Herudover modtager vi nogle gange oplysninger fra:

 • Din arbejdsgiver
 • Tillidsvalgte
 • Dine kolleger
 • Dine pårørende
 • Jobcentre
 • Læge eller anden behandler
 • Arbejdsmedicinsk klinik
 • Dit pensionsselskab
 • Dit forsikringsselskab
 • Modparter i sager, som kan være arbejdsgivere, advokater, arbejdsgiverorganisationer eller lignende
 • A-kassen
 • Offentlige myndigheder
 • LO eller andre forbund

 

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til de kriterier, som er fastsat i HK´s slettepolitik. Du kan læse HK´s slettepolitik ved at klikke på dette link.

 

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

HK anvender ikke automatiske afgørelser i forbindelse med HK’s fagforeningsmæssige aktiviteter.

 

10. Retten til at trække samtykke tilbage

HK bruger som udgangspunkt ikke samtykke som grundlag for at behandle dine personoplysninger. I det omfang, vi har bedt om dit samtykke til behandling af oplysninger om dig, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der står i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, sker det ikke med tilbagevirkende kraft, så HK’s behandling af dine personoplysninger vil være lovlig frem til det tidspunkt, hvor du trækker samtykket tilbage.

 

11. Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle dine personoplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod HK’s behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at bruge en eller flere af dine rettigheder, skal du kontakte HK.

 

12. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk