Et væsentligt element i den nye overenskomst er en styrkelse af kompetenceindsatsen. Det er lykkedes at øge loftet for det årlige tilskud fra kompetencefondene fra 25.000 kr. til 30.000 kr. – en stigning, der komme alle på HK Kommunals overenskomster til gode. Derudover er der en række nye og forlængede tilskud for særlige uddannelser og faggrupper, som alle medlemmer orienteres om i en artikel, der distribueres med medlemsnyhedsbrevet torsdag 6. maj 2021.

Elementerne i indsatsen uddybes herunder, men i kort form er de:

 • Tilskud til IT-certificeringer
 • Støtte til hele uddannelser for tandklinikassistenter
 • Forlængelse af støtten til hele uddannelsen til socialformidler
 • Støtte til hele uddannelsen til sundhedskommunom for lægesekretærer
 • 50.000 kr. i årlig støtte til masteruddannelse

Plakat til opslagstavlen

HK Kommunals grafiker har lavet en plakat, der i kort form gør opmærksom på de nye muligheder med oplysning om, hvor man kan finde flere oplysninger. Herunder er der link til den samme plakat i to størrelser – afhængigt af, hvor god plads der er på opslagstavlerne, der hvor du er TR:

Husk, at du som TR har en vigtig rolle i at sikre, at ansatte på HK Kommunals overenskomst har en skriftlig udviklingsplan, før de søger støtte fra kompetencefondene.

Tilskud til IT-certificeringer i både kommuner og regioner

Blandt IT-medarbejderne har der længe været et ønske om en opblødning af de hidtidige regler om, at kompetencefondene kun kunne støtte uddannelser, der er formelt kompetencegivende. Man vil gerne have tilskud til den type certificeringer, der ligger uden for systemet med ECTS-point. Det er muligt nu. Og muligheden er til stede i hele den treårige OK-periode, hvorefter man vil vurdere omfanget og typen af ansøgninger.

En IT-certificering er typisk et kortere kursus, der afsluttes med en eksamen (som er selve certificeringen).

Muligheden for at få tilskud til en IT-certificering er aftalt mellem KL (de kommunale arbejdsgivere og RLTN (de regionale arbejdsgivere) på den ene side og HK Kommunal på den anden. Muligheden gælder derfor ikke for øvrige organisationer, der er omfattet af kompetencefondene.

Den Kommunale Kompetencefond støtter it-certificeringer, der giver medarbejderne bevis for, at man har opnået dokumenteret viden og færdigheder knyttet til en bestemt teknologi, metode eller system. Der gives ikke støtte til brugerkompetencer, dvs. kompetencer, der sikrer, at man kan bruge grundprogrammer i den daglige opgaveløsning (fx Office 365, Excel, Powerpoint), interne systemer (fx ESDH, EPJ) og digitale platforme (fx Teams, sociale medier).

HK kommunal har lavet en folder, der fortæller om disse nye muligheder på IT-området. Den findes i både en printvenlig version og en version til digital formidling:

En særlig uddannelsespulje til tandklinikassistenterne

Der er afsat en særlig pulje til tandklinikassistenterne målrettet akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis (AOP). Der kan læses mere om uddannelsen her

Der er mulighed for at søge til hele uddannelsen på én gang inkl. materialer og transport. Der er således ingen begrænsning på de 30.000 kr. om året og heller ikke et arbejdsgiverbidrag på 20%. Derudover kan man få finansieret studie- og eksamensforberedende kurser.

Fortsat fuldt tilskud til socialformidleruddannelsen

Den store succes med den særlige overenskomstindsats fra OK18 på socialformidlerområdet fortsætter uændret i den kommende overenskomstperiode. Læs mere om muligheden her.

En særlig pulje til lægesekretærernes efter-/videreuddannelse

Der er sikret en særlig pulje i kompetencefonden til lægesekretærernes efter/-videreuddannelse. Der er mulighed for at søge til hele sundhedskommunomuddannelsen på én gang inkl. materialer og transport. Der er således ingen begrænsning på de 30.000 kr. om året. Derudover kan man få finansieret studie- og eksamensforberedende kurser. 

HK Kommunal og RLTN har aftalt, at der ud over sundhedskommunom også kan søges til tilsvarende kompetencegivende uddannelse. Der udestår en nærmere definition heraf, men det skal ses i sammenhæng med udviklingen af eventuelle nye akademiuddannelser inden for sundhedsområdet.

På det regionale område er der aktuelt udfordringer med at få implementeret lægesekretærindsatsen i ansøgningssystemet, men det er alligevel muligt at ansøge på sædvanlig vis. Hvis man søger til mere end de 30.000 kr., kan man, når det særlig ansøgningsmodul i systemet er udarbejdet, efterfølgende sende en tillægsansøgning på restbeløbet.

Masteruddannelse med forhøjet tilskud

Tilskuddet fra fondene er nu forhøjet til op til 50.000 kr. årligt, hvis man søger til en masteruddannelse. Masteruddannelser er voksenuddannelser, der tages på deltid og typisk varer 2-3 år. En fuld masteruddannelse koster normalt 120.000-250.000 kr.

Forudsætningen for at blive optaget på en masteruddannelse er en relevant uddannelse på bachelor- eller diplomniveau.

De typiske udbydere af masteruddannelser er universiteterne rundt omkring i Danmark. Eksempler på relevante masteruddannelser er: 

 • Master i offentlig ledelse
 • Master i konfliktmægling
 • Master i offentlig kvalitet og ledelse
 • Master i it
 • Master i organisationspsykologi
 • Master i projekt og innovationsledelse

Temaside om kompetencefondene på hk.dk

En side på hk.dk rummer de vigtigste af ovenstående oplysninger – rettet mod alle medlemmer af HK Kommunal og med link til, hvor man søger: hk.dk/kommunal/kompetence