beskidt rist

- Vi har oplevet, at man kommer til et værelse, hvor der slet ikke er gjort rent, og der ligger brugte håndklæder på gulvet. Eller hvor kolleger sent på aftenen eller natten har oplevet, at der kommer en anden person og låser sig ind på værelset, fordi det samme enkeltværelse er udlejet til mere end en person, fortalte formand for de HK-ansatte i Forsvaret Tina Pihl Tingberg i 2020. (Arkivfoto).

Har Forsvarsministeriet sikret en tilfredsstillende styring af de facility management-ydelser, som i 2018 blev udliciteret til ISS?

Det spørgsmål har Rigsrevisionen siden sidste forår undersøgt. Og 21. februar fremlægger statens egen revision ifølge HK Statbladets oplysninger resultaterne af sin undersøgelse af ’Danmarkshistoriens største servicekontrakt’ på over 3 milliarder kroner i en kritisk beretning til Statsrevisorerne.

Planen med den omfattende udlicitering var at spare penge, som i stedet kunne bruges operativt på soldater, våben og ammunition. Men udgifterne blev højere end forventet, og kritikken eksploderede af den daglige service på landets kaserner, flyve- og flådestationer og andre etablissementer.

6.000 indberetninger om mangler

I 2019 modtog FES cirka 6.000 indberetninger om mangler i den service, ISS leverede, svarende til cirka 17 indberetninger om dagen. Dette var mere end en fordobling i forhold til året før. I samme periode voksede antallet af uenigheder om, hvordan de rapporterede fejl og mangler skulle håndteres fra 131 såkaldte ’eskalationer’ i 2018 til 1.817 eskalerede uenigheder alene i kalenderåret 2019.

Den stærkt kritiserede service i Forsvaret fik samtidig mere end 6.000 til at melde sig ind i facebookgruppen ”Til kamp mod ISS”, og som HK Statbladet i samarbejde med Fagbladet 3F har beskrevet, har Forsvarsministeriet ikke været i stand til at høste de planlagte besparelser. Undervejs blev det også til flere samråd i Folketinget.

- Situationen er uholdbar, kontrakten er nødlidende, og ISS må nu enten levere varen eller gå, sagde daværende forsvarsminister Trine Bramsen i februar 2021 på et samråd, og i juni blev parterne enige om at tage konsekvensen og ophæve kontrakten.

LÆS OGSÅ: Bramsen: ISS må levere eller ud

Har FES fulgt op på den aftalte kvalitet, mængde og pris?

Redaktionerne har fået aktindsigt i dokumenter, der beskriver, hvordan Rigsrevisionen har planlagt undersøgelsen af forløbet og styringen af den dyre udlicitering.

Her fremgår det, at Rigsrevisionen blandt andet vil undersøge FES’ opfølgning på facility management-kontraktens leverancer, økonomi og resultatmål. ’Her vil vi for det første undersøge, om der er gennemført en systematisk og kontinuerlig risikostyring af indkøb på facility-management kontrakten. Dernæst undersøger vi, om styrelsen har fulgt op på, om facility management-ydelserne er leveret til aftalt kvalitet, mængde og pris’.

LÆS OGSÅ: Fik møgbeskidt værelse – Nu rykker FES

HK Stat har fulgt både forsvarets og andre statslige udliciteringer tæt. Formand for HK Stat Rita Bundgaard mener at hele forløbet har været kendetegnet af en blind tiltro til urealistiske besparelser og en manglende respekt for de loyale medarbejdere, som i forvejen havde vigtig viden om de opgaver, som de udførte.

- De har ladet sig styre af konsulentrapporter, men det, vi har set, er, at mange erfarne medarbejdere er forsvundet, og den leverede service er blevet alt for dårlig. Samtidig har det store omkostninger for de berørte medarbejdere. Først skulle medarbejdere virksomhedsoverdrages den ene vej, og nu skal flyttes tilbage til staten fra ISS. Det skaber stor usikkerhed for de berørte, påpeger hun.

Departementschef ærgrer sig over afgrænsning

Aktindsigten viser også, at departementschef i Forsvarsministeriet Morten Bæk ærgrer sig over, at Rigsrevisionen undersøger Forsvarsministeriets styring af kontrakten, men ikke ISS’ efterlevelse af kontraktens vilkår. I et brev dateret 22. april 2021 beklager departementschefen sig over den afgrænsning til Rigsrevisionen:

’Rigsrevisionen har i designet af undersøgelsen afgrænset sig fra ISS’ efterlevelse af kontraktens vilkår. Det giver ikke det fulde billede af situationen. ISS’ manglende efterlevelse af væsentlige vilkår i kontrakten samt manglende opfyldelse af væsentlige forudsætninger for kontraktmodellen er i høj grad rammesættende for Ejendomsstyrelsens styringsmæssige udfordringer og tiltag. Jeg vil derfor bede om, at denne afgrænsning genovervejes.'

I et brev til Morten Bæk 29. april 2021 svarer daværende rigsrevisor Lone Strøm:

’Vi deler jeres ønske om at frembringe et så fuldt billede som muligt af denne sag. Vi er dog i begrænset i vores revisionsadgang til ISS, som vi ikke har mandat til at revidere. Da vi har fuld adgang til alt materiale hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, herunder det materiale, som Ejendomsstyrelsen indhenter hos ISS, forventer vi dog, at undersøgelsen vil favne efterlevelsen af vilkårene i kontrakten.’

Om det så er lykkedes Rigsrevisionen at komme til bunds i sagen, og om revisorernes beretning vil påkalde kritik fra statsrevisorerne, ventes offentliggjort 21. februar.

Aktindsigt

Det har Rigsrevisionen undersøgt

Fagbladet 3F og HK Statbladet har siden 2020 samarbejdet om at undersøge konsekvenserne af Forsvarsministeriets udlicitering til ISS for 3 milliarder kroner. Redaktionerne har fået aktindsigt i dokumenter, der viser, hvordan Rigsrevisionen har tilrettelagt undersøgelsen: 

Problemstilling og formål

Formålet er at undersøge, om Forsvarsministeriet har sikret en tilfredsstillende styring af facility management-ydelser ud fra følgende 2 delmål:
• Delmål 1: Har Forsvarsministeriet sikret, at indkøb af facility management-ydelser er gennemført i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen regler?
• Delmål 2: Har Forsvarsministeriet udført en tilstrækkelig opfølgning på facility management-kontraktens leverancer, økonomi og resultatmål?

Rigsrevisionens afgrænsning

Undersøgelsen omfatter perioden, fra kontrakten trådte i kraft 1. februar 2018, til parterne påbegyndte forhandlinger om ophævelse af kontrakten i februar 2021. Det betyder, at undersøgelsen afgrænses fra at omhandle perioden omkring udarbejdelsen af udbudsstrategi, analyse af optimeringspotentiale, kontraktens tilblivelse mv. Forløbet omkring indgåelsen af kontrakten (de indledende politiske drøftelser, forhandlingerne mv.) og en overordnet gennemgang af kontraktens indhold vil dog blive beskrevet i kapitel 1 for at 
skabe et overblik over rammerne for FES’ forvaltning af leverancerne. 
Afgrænsningen betyder også, at vi undersøger Forsvarsministeriets styring af kontrakten, og ikke ISS’ efterlevelse af kontraktens vilkår, da vi ikke har adgang hertil. Kilde: aktindsigt fra Rigsrevisionen. 

Sagen kort

I 2017 indgik Forsvarsministeriet og ISS en aftale om udlicitering af facility management-ydelser med virkning fra 1. februar 2018. Aftalen blev varetaget af Forsvarets Ejendomsstyrelse (herefter: FES) og skulle løbe over seks år med mulighed for at blive forlænget yderligere 3 år. 
Samlet omfattede kontrakten varetagelsen af 9 forskellige serviceområder, herunder bygningsvedligehold, 
forplejning, rengøring og intern service mv. på Forsvarsministeriets mere end 500 etablissementer over hele landet. 
Målsætningerne med at samle service-områderne i én samlet aftale i samarbejde med én stærk leverandør var at optimere styrelsens facility managementindkøb og derigennem reducere de samlede omkostninger, uden at dette ville få betydning for det aftalte service-niveau. Der var med andre ord en forventning om at skabe løbende reduktion af FES’ omkostninger til facility management, tilfredshed blandt brugerne, færre fejl i kerneydelserne og et vellykket partnerskab mellem FES og ISS.

Skal insource 950 medarbejdere
Efter flere års tiltagende kritik blev kontrakten dog ophævet i juni 2021. Med aftalen om at gå hver til sit følger det, at kantine- og rengøringsområdet hjemtages pr. 1. april 2022 med genudbud i 2024. Øvrige områder inden for den nuværende kontrakt med ISS insources i væsentligt omfang, idet der dog vil blive udbudt en række tilknyttede delområder. Med aftalen bliver der behov for at insource i omegnen af 950 medarbejdere, hvilket vil ske dels ved virksomhedsoverdragelse, dels ved rekruttering af nye medarbejdere. 
LÆS OGSÅForsvaret og ISS dropper milliardkontrakt

 

Vis mere