generalforsamlingsdeltagere

Alle 7 HK-afdelinger holdt generalforsamlinger i marts 2022, senest var det HK Stat Østjylland. Foto: Niels Åge Skovbo.

Generalforsamlingen er HK-afdelingssektorens højeste myndighed. Det fremgår af § 12, stk. 3 i HK’s love for afdelingssektorerne. Selvom paragraffer kan være lange og snørklede, fungerer deres ordlyd som en slags grundlov for medlemsdemokratiet.


Formanden for HK Stat Østjylland, Bent Klim Johansen, blev genvalgt ved generalforsamlingen. Foto: Niels Åge Skovbo.

Ethvert medlem, der er aktivt i et HK-fag, kan troppe op på generalforsamlingen og stemme for at sætte formanden og afdelingssektorbestyrelsen på porten ved valgene, hvis medlemmet er utilfreds med afdelingens servicering af medlemmerne. Det er essensen af et par andre paragraffer fra medlemsdemokratiets håndbog, også kaldet HK’s love.

Ingen af delene var dog tilfældet i Århus-forstaden Brabrand onsdag aften 30. marts, hvor HK Stat Østjylland som rosinen i pølseenden afholdt den sidste af 7 afdelingssektorgeneralforsamlinger i HK Stat i 2022. 

Vidste du, at selvom generalforsamlinger i afdelingssektorerne skal holdes hvert år, kan 5 procent af medlemmerne i en afdelingssektor til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling? Samme ret har bestyrelsen og sektorbestyrelsen, såfremt de har flertal for det.
§ 16 Stk. 2

Formanden for HK Stat Østjylland, Bent Klim Johansen, og bestyrelsen opnåede genvalg uden modkandidater og ledsaget af klapsalver fra de fremmødte. Formanden og bestyrelsen fremlagde i fællesskab beretningen for året, der gik. Beretningsdebatten udspillede sig i form af et spørgsmål fra Louise Hammer Andersen. Hun er arbejdsmiljørepræsentant i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

- Hvor stor er organisationsprocenten i forhold til potentialet, spurgte hun formanden.

- Omkring 2/3 vil jeg gætte på, vurderede den genvalgte formand, der ikke lige havde tallene på rede hånd.

Demokratisk oprustning

Enhver demokratisk forsamlings styrke afhænger af antallet af medlemmer. Jo flere, des større forhandlingskraft og legitimitet i offentligheden, overfor arbejdsgiverne og i påvirkningen af politikere i lovgivningsprocessen. Generalforsamlinger i HK Stat er ikke blot dér, hvor medlemmerne kan gøre deres indflydelse gældende i eventuelle afstemninger, men også en platform, hvor de kan tage ordet.

Og netop interesse for det samlede medlemstal og dermed det faglige fællesskabs slagkraft var årsagen til, at Louise Hammer Andersen spurgte formanden i HK Stat Østjylland til potentialet i at blive flere i HK Stat.


Generalforsamlingsdeltager Louise Hammer Andersen, som er arbejdsmiljørepræsentant i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, spurgte til organisationsprocenten i HK Stat Østjylland. Foto: Niels Åge Skovbo. 

- Det er godt, at vi har en høj organisationsprocent i staten, og at medlemstallet er stabilt her i Østjylland, men man skal altid sætte det i forhold til noget. For er potentialet større derude, skal vi have det med, og derfor synes jeg, det var relevant at høre, hvem og hvor mange der står udenfor, siger Louise Hammer Andersen og tilføjer:

- Ude på arbejdspladserne ved vi godt, hvem der er med og ikke er med i fagforeningen. For mig handler fortællingen om, hvad fællesskabet gør, for at gøre det mere nærværende. For står man udenfor, så kan man heller ikke tillade sig at brokke sig, fastslår hun.

Rekrutteringen af flere medlemmer er et gennemgående tema i både HK-forbundet og sektorernes målsætninger, ligesom medlemsudviklingen også er på tapetet ved aftenens generalforsamling.

- Vi skal holde fokus på at få flere med i det faglige fællesskab. Ikke for at få flere kontingentkroner i kassen, men for at blive stærkere og skabe bedre forhold på de statslige arbejdspladser, betoner næstformand i HK Stat Østjylland Helle Colding Seiersen fra talerstolen.

Den demokratiske vej

Når man eventuelt har brugt sin stemme og taget ordet på den lokale generalforsamling, kan det måske synes lidt svært at på øje på, hvordan man som menigt medlem får yderligere indflydelse i en fagforening som HK Stat med over 20.000 erhvervsaktive medlemmer.

HK-klubberne på de enkelte statslige arbejdspladser er første led i det demokratiske bånd mellem det enkelte medlem og den landsdækkende forbundssektorbestyrelse og den sektorkongres, som hvert 4. år lægger de store linjer.

Oven over alle disse led stråler HK-forbundets kongres med hundredvis af delegerede, som bliver valgt på de lokale afdelingers generalforsamlinger. Også forbundskongressen bliver afholdt hvert 4. år.

Det er ikke alle arbejdspladser, som har en HK-klub med egen tillidsrepræsentant. Blandt andet fordi, det kræver mindst 5 medlemmer at vælge en tillidsrepræsentant. På mange arbejdspladser uden en TR er det en kontaktperson, som er bindeled til den lokale HK-afdeling.

Ved siden af pyramidestrukturen med arbejdspladsklub, lokal afdelingssektor og landsdækkende sektor osv. er en del af HK Stats medlemmer bakket op af en landsklub for netop deres område.

Det gælder fx HK’erne i forsvaret og i politiet. 3 af de 4 landsklubformænd sidder i HK Stats nationale sektorbestyrelse. Her er også 2 repræsentanter for hver af de 7 regionale afdelingssektorer. Endelig indgår formandskabet naturligvis i sektorbestyrelsen. Nærmere bestemt næstformand Ulla Moth Lund-Christensen og formand Rita Bundgaard.

"Nemt adgang til indflydelse"


TR og laborant på Aarhus Universitet Gitte Biller, mener at bestyrelsen i hendes HK-afdeling gør et godt stykke arbejde for medlemmerne. Foto: Niels Åge Skovbo. 

Med bestyrelsens sammensætning sikrer man en kort vej fra det enkelte medlem til sektorbestyrelsen – og at bestyrelsen er repræsentativ og demokratisk funderet.

Gitte Biller, der til daglig er laborant på Aarhus Universitet, oplever i sit virke som TR, at der er stor lydhørhed fra hendes lokale afdelingssektor, HK Stat Østjylland.

- Der er nem adgang til bestyrelsen, og nemt til indflydelse, oplever jeg.

At aftenens generalforsamling i Brabrand ikke går over i historiebøgerne målt på debatlyst og kampvalg om posterne, ser hun ikke som noget dårligt. Tværtimod.

- Det er en god, sammentømret bestyrelse, der er meget engageret, og som lytter til de tillidsvalgte, siger Gitter Biller.

Formanden finder inspiration hos medlemmerne

Selvom både de største statslige arbejdspladser og lokalafdelinger er repræsenteret vidt og bredt i sektorbestyrelsen, så er det helt lavpraktisk ude ved generalforsamlingerne, at HK Stats formand, Rita Bundgaard, finder ammunition til det politiske arbejde.

På grund af coronapandemien har generalforsamlingerne i 2019 og 2020 været digitale, og derfor er det først og fremmest fællesskabet og det fysiske samvær, hun har glædet sig over på sine ture rundt til afdelingssektorerne generalforsamlinger i løbet af marts måned i år.

- Det er dejligt at være sammen igen og mærke det faglige fællesskab. Normalt plejer jeg at køre mere end 40.000 kilometer om året, når jeg er rundt til generalforsamlinger og på besøg på statslige arbejdspladser. Som mange andre var jeg træt af at sidde bag skrivebordet, siger Rita Bundgaard med et lettelsens suk i stemmen.

Med én enkelt undtagelse på grund af sygdom har Rita Bundgaard været rundt til samtlige generalforsamlinger i afdelingssektorerne i år.

- Jeg har manglet de input, jeg plejer at få, når jeg er ude fysisk ved generalforsamlingerne. Dét, vi hører ude hos medlemmerne, det er udgangspunktet for vores politiske arbejde. Jeg oplevede stor nysgerrighed på OK21, som vi forhandlede på plads i en svær tid. Den nye sundhedsordning og skal-bestemmelse på retten til seniordage, er også noget, der ligger HK’erne på sinde, hører jeg.

- Derudover mærker jeg også, at medlemmerne er bekymret for reallønnen, der er udfordret af de store prisstigninger, vi oplever i øjeblikket, fortæller Rita Bundgaard.

Paragrafferne rundt om medlemsdemokratiet

 •  § 12, stk. 3. Generalforsamlinger er HK-afdelingen/afdelingssektorens højeste myndighed
 • § 13, stk. 1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer. Alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er bortfalder forslaget.
 • § 16, stk. 1. Ordinær afdelingssektorgeneralforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
  Stk. 2. Ekstraordinær afdelingssektorgeneralforsamling skal afholdes, når hovedbestyrelsen, forbundssektorbestyrelsen eller HK-afdelingssektorbestyrelsen ønsker det. Eller når 5 procent af afdelingssektorens medlemmer ønsker det.
 • § 17a, Stk. 1 I afdelingssektorer fastsættes antallet af sektorbestyrelsesmedlemmer på afdelingssektorens generalforsamling. Derudover skal der ved bestyrelsens sammensætning sikres en passende geografisk fordeling af bestyrelsesposterne.
  Stk. 2. Afdelingssektorgeneralforsamlingen vælger afdelingssektorformand og kan vælge en næstformand. Til de nævnte tillidshverv kan kun vælges medlemmer. Sidste mulige valgperiode, er den valgperiode, hvori folkepensionsalderen opnås. Såfremt flere bringes i forslag til de enkelte poster, skal afstemningen foregå skriftligt. For at opnå valg kræves kvalificeret flertal, det vil sige over halvdelen af de afgivne stemmer.
  Stk. 3. Foruden afdelingssektormand og eventuel næstformand består afdelingssektorbestyrelsen af et antal bestyrelsesmedlemmer, som vælges på afdelingssektorgeneralforsamlingen. Valgbar til afdelingssektorbestyrelsen/suppleant er kun afdelingssektorens medlemmer.
  Stk. 4. På samme måde vælges et passende antal suppleanter.
  Stk. 5. Valgene i stk. 2 og 3 er gældende for 2 år, således at halvdelen af bestyrelsen vælges og afgår samtidig med afdelingssektorformanden.
  Stk. 6. Alle HK’s medlemmer er valgbare til hvervet som afdelingssektorformand ifølge stk. 2 med undtagelse af medlemmer, der ikke er erhvervsaktive inden for faget eller er på frikontingent.

Love for HK-afdelinger og afdelingssektorer under HK Danmark