kbh byret

Dommere, HK’ere, dommerfuldmægtige og advokater er enige. De stadigt længere ventetider i retssystemet og domstolenes betrængte økonomi kræver øjeblikkelig politisk handling.

Derfor har en historisk alliance af organisationer for stort set alle faggrupper ved de danske domstole og de danske advokaters brancheforening samt Advokatsamfundet netop sendt justitsminister Peter Hummelgaard (S) forslag til en øjeblikkelig hjælpepakke.

Med forslaget vil organisationerne håndfast inspirere regeringen og Folketingets retsudvalg til en akut redningsaktion for de trængte danske retter. Der skal penge på bordet til en redningsaktion allerede med den kommende finanslov, lyder appellen fra organisationerne.

Bag forslaget om en strakspakke står Den Danske Dommerforening, HK Stat, Dommerfuldmægtigforeningen, Advokatsamfundet og Danske Advokater. Alle har de repræsentanter med i det Rørdam-udvalg, som for tiden arbejder på at analysere og komme med forslag til, hvordan presset på domstolene kan lettes.

Men domstolenes nuværende udfordringer med stadigt stigende ventetider og presset økonomi er imidlertid så akutte og omfattende, at der allerede nu er behov for gennem finansloven for 2023 at gøre en indsats, som kan bremse udviklingen og understøtte det videre arbejde, lyder det i forslaget til en strakspakke.

Konkret foreslår organisationerne bag pakken blandt andet, at retterne her i 2023 skal have tilført lige så mange penge som i 2022. Samtidig skal de hidtidige ekstrabevillinger til såkaldt bunkebekæmpelse gøres permanente, og omprioriteringsbidraget – som er en tilbagevendende besparelse – skal væk.

På den måde kan dommerkalenderne i både byretter og landsretter udnyttes mere effektivt. Og det vil blive muligt at reducere antallet af ledige stillinger og på den måde gøre indhug i sagsbunkerne. Ved at fjerne omprioriteringsbidraget vil organisationerne forebygge, at domstolene sparer på andre personalegrupper end dommerne for at undgå underskud på budgetterne.

Den hjælpende hånd skal desuden tilføre retterne ekstra millioner til at ansætte dommere, dommerfuldmægtige og HK’ere, som kan være med til at lægge fundamentet. En analyse fra Advokatrådet viste for nylig, at der er brug for mindst 56 millioner kroner til nye ansættelser.  

Et velkomment højdepunkt i et mangeårigt godt samarbejde om at få domstolene til at fungere bedst muligt. Sådan beskriver HK Stats formand det fælles forslag fra alle de store personalegrupper ved domstolene samt fra de danske advokaters brancheorganisation og Advokatsamfundet om en akutpakke til domstolene.

LÆS OGSÅHK'er får plads i udvalg, der skal redde domstolene

- I HK Stat er vi optaget af at optimere hele straffesagskæden – altså lige fra politi og anklagemyndighed over domstolene til fængslerne og den øvrige Kriminalforsorg. Aktuelt er der et skrigende behov for at rette op på domstolenes økonomi og personalesituation. Ellers vil sagsbunker vokser yderligere og ventetider ved retterne blive endnu længere, vurderer Rita Bundgaard.

- Derfor håber jeg meget, at justitsministeren, regeringen og Folketingets øvrige partier vil tage godt imod vores målrettede forslag til akut hjælp til domstolene. Der er brug for handling – både straks i den kommende finanslov og på længere sigt med den flerårsaftale om domstolene, der skal gælde fra 2024, siger Rita Bundgaard.

LÆS OGSÅHK’ere hos Hummelgaard: Vi hjælper med at stramme straffesagskæden

Hun fremhæver, hvordan den rette brug af de forskellige personalegruppers kompetencer kan være med til at fremme arbejdsgange og ’produktion’ ved retterne:

- Regelforenkling og optimering kan bidrage – men den store gevinst ligger i opgaveglidning. Det vil fx sige at lade HK’ere udføre det administrative og sagsbehandlende arbejde frem for at dommere og andre jurister skal løse den slags opgaver, siger Rita Bundgaard.

LÆS OGSÅVi kan ikke løbe stærkere

Om domstoles økonomi slår hun fast, at der ikke bliver ruttet med pengene.Danmark har faktisk de næstlaveste udgifter til retsvæsenet målt i forhold til bruttonationalproduktet i hele EU og det næstlaveste antal dommere i EU. På den baggrund er det måske ikke så sært, at systemet trænger til en saltvandsindsprøjtning, mener HK Stat-formanden.